Martin Ridzoň, doc., Ing., PhD., IWE.

O mne

Rád by som obyvateľom ponúkal aj naďalej pohľad na fungovanie nášho mesta, podnecoval a podporoval návrhy v prospech obyvateľov mesta a regiónu, informoval o aktivitách, ktoré v meste ako aj na Horehroní prebiehajú. Medzi moje priority patria hlavne požiadavky/návrhy všetkých Vás, obyvateľov Brezna. V nasledujúcom volebnom období budem klásť dôraz predovšetkým na tvorbu aktivít/námetov/podnetov k tomu aby mladí ľudia naďalej spokojne žili, zakladali si rodiny a ostávali žiť tu v našom meste, na našom Horehroní. Ako zamestnanec v priemyselnom odvetví, mestský poslanec a vysokoškolský spolupracovník mi je blízka oblasť školstva a regionálneho rozvoja z pohľadu tvorby Inovačného ekosystému. Medzi moje priority patrí o.i. spustenie Výučbové stredisko Materiálovotechnologickej fakulty STU v Brezne, ktoré prinesie poznatky a inovačný potenciál nášmu mestu a regiónu z pohľadu, progresívnych či inovatívnych technológií, materiálov a INDUSTRY 4.0.